zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS

Splnenie podmienok pre zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS pozostáva z niekoľkých krokov:

1. Musíte sa stať ČLENOM SPS. Ak už ste členom SPS, pokračujte ďalšími krokmi.
 
2. Vyplnenie prihlášky do Zoznamu psychoterapeutov SPS (ktorú si môžete stiahnuť v dolnej časti oznamu)

Informácie k vyplneniu prihlášky:
Kolónka PRAX: čokoľvek si označíte v kolónke PRAX, je potrebné aj doložiť potrebnými certifikátmi. Napr. ak si označíte Autogénny tréning, je potrebné spolu s prihláškou odoslať aj certifikát, ktorý Vás oprávňuje vykonávať AT a podobne.
- Údaje v kolónke PRACOVISKO budú zverejnené v Zozname psychoterapeutov SPS.
- Ostatné kontaktné údaje slúžia len pre potreby SPS a nebudú v Zozname psychoterapeutov zverejnené.
 
3. DOKLADY K ŽIADOSTI:
Spolu s prihláškou je nutné doložiť aj nasledovné doklady:

- Overená kópia VŠ diplomu (ak nebola predložená pri žiadosti o členstvo v SPS).
- Overený doklad oprávňujúci k zápisu do Zoznamu psychoterapeutov SPS je Certifikát SPS, Certifikát SIVP alebo rozhodnutie MZ SR.
- Čestné vyhlásenie, že od ukončenia výcviku vykonávate psychoterapeutickú prax.
- Ak OPÄTOVNE žiadate o zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS, je potrebné uhradiť jednorázový poplatok 50€. Tí, ktorí žiadajú o zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS po prvý krát, jednorázový poplatok neuhrádzajú.  
Uhrádzajte ho na číslo účtu v tvareIBAN: SK1609000000005081957658 
Do správy pre prijímateľa uveďte vaše priezvisko a krstné meno – v uvedenom poradí.
Na jednorázový poplatok 50€ Vám bude vystavená faktúra. Prosím, odošlite spolu s prihláškou aj Vaše fakturačné údaje.
- Kópie dokladov o kontinuálnom vzdelávaní v psychoterapii (konferencie, semináre, supervízie...) od ukončenia výcviku, alebo pri opätovnom zápise do Zoznamu psychoterapeutov SPS za posledných 5 rokov.
 
4. Vyplnenú a podpísanú prihlášku, spolu s hore uvedenými dokladmi pošlite poštou na našu korešpondenčnú adresu.
 
5. O zápise do Zoznamu psychoterapeutov SPS rozhoduje Výbor SPS. O výsledku budete informovaní prostredníctvom emailu.
 
6. Prvý zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS je bez poplatku. Poplatok za členstvo v SPS sa platí každý kalendárny rok.  

Žiadosť o zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS