Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii

14.12.2018 - Bratislava
Pro mente sana,Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
OUSHI –Olomouc University Social Health Institute
 

Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii

„Traumseminar“ s akcentom na rozvíjanie mentalizácie
 
Teoretické a metodické východiská využitia ozdravného potenciálu práce so snom v psychodynamických / hlbinných smeroch a v psychoterapii vôbec, 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
S. Freud sa vyjadril o výklade snov ako o „kráľovskej ceste“ k poznávaniu  neuvedomovaných stránok nášho psychického života. Mal pritom na mysli rozširovanie a prehlbovanie vedomia v procese sebapoznávania.
Obsahom seminára sú hlavne praktické ukážky  práce so snami. Akcent bude na zapojení mentalizačných procesov. Práca so snami je zmysluplná, má empiricky overenú terapeutickú hodnotu.

Určené: lekárom, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagógom.

Vedenie: Prof.MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549; e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

Organizačná asistencia: Mgr.Zuzana Okálová, mobil: 0903 781 775 a e-mail ako hore.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček Pro mente sana.Prineste si prosím prezúvky.

Čas: 14.-15. december 2018, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli vystaveniu a zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba:  67 €; členovia SPS majú zľavu na 63,5 € 
bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 (Tatra Banka), Pro mente sana s.r.o. – uveďte svoje meno a prvé slovo z názvu kurzu. Ako variabilný symbol: dátum kurzu. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak 10 dní pred konaním seminára neobdržíme oznam o platbe,pozývame náhradníkov.

Ubytovanie:v Bratislave podľa vlastných možností
Účastníci kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní školenia.
 
Odporúčaná literatúra: 
-Aeppli, E.: Psychologie snů. Sagittarius, 2001
-Boss, M.:  Včera v noci se mi zdálo. Triton Praha, 2002
-Freud, S.: Výklad snu. Nová tiskárna Pelhřimov, 2000
-Hartman, E.: Sny. Podstata funkcie snívania. Vydavateľstvo F, Pro mente sana, s.r.o., 2013
-Hašto, J.: Interpretácia symbolovs prihliadnutím k archetypovým významom.  (po bezplatnom zaregistrovaní do klubu F dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk )
-Hašto,J.,Tavel,P.:Mentalizovanie ako výzva pre klinickú medicínu a špeciálne pre psychiatriu a psychoterapiu.Psychiatrie,19,2015,2,98-103
-Hill, C.E.: Práca so snami v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2009
-Ružička,J.,Čálek,O.:Výklad snu daseinsanalytickou metodou.Triton,Praha,2016
-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu Diel  I.-III -v jednom zväzku, Vydavateľstvo F, Trenčín, 2005 (obzvlášť strany 48 – 50, 69-72, 117-130, 149-152, 253-256, 283-284, 306-309, 474-480, 489)
-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu Diel IV, Polarita duše a jej integrácie podľa C.G. Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2006 (zvlášť strany 147-175)
-Ullman,M.: Appreciating Dreams. A Group Approach. Cosimo, New York, 2006 (pripravuje sa slovenské vydanie  v F)  
-Woller, W., Kruse,J.: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2011, s. 316-317

 J.Hašto

Prílohy

  DOC (38 kB)