Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie SIPP


Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie (ďalej SIPP)
vznikol v Bratislave 19.5.2000 ako združenie zamerané na poskytovanie psychoterapeutického vzdelávania v psychodynamickej psychoterapii. Výučbová základňa je v Pinelovej nemocnici v Pezinku. Od svojho vzniku realizoval SIPP doteraz tri ucelené psychoterapeutické výcviky pre 96 účastníkov z radov lekárov, psychológov a ďalších zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov. Z nich 36 úspešne ukončilo záverečnou skúškou kompletné vzdelávanie a sú zapísaní v Zozname psychoterapeutov SPS. V r. 2017 bude končiť štvrtá komunita. SIPP je aj usporiadateľom Dní psychodynamickej psychoterapie.

Charakteristika: Psychodynamická/hlbinná psychoterapia je hlbinne orientovaný psychoterapeutický smer, ktorý v sebe zahŕňa dynamickú psychoterapiu, psychoanalytickú psychoterapiu, analyticky orientovanú hlbinnú psychoterapiu, interakčno-psychoanalytickú psychoterapiu a supportívne zameranú psychoterapiu. Patrí k prepracovaným a vysoko účinným psychoterapeutickým postupom. Skúsenosťou na sebe, teoretickou prípravou, supervíziou a praxou nadobúda účastník vzdelávania príslušné kompetencie pre vedomú a plánovanú liečbu psychosociálne aj psychosomaticky podmienených psychických porúch, porúch správania, psychosomatických porúch a stavov utrpenia pomocou vedeckých psychoterapeutických metód. Výcvik umožňuje jeho absolventom najhlbšie porozumenie svojim pacientom/klientom. Vhodný je najmä pre psychiatrov a klinických psychológov v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, ale aj pre pomáhajúce profesie.
Metodológia psychodynamickej psychoterapie spočíva v práci v malej a veľkej skupine (komunite). Dôležitá je aj práca so snami a symbolmi, využitie rôznych psychoterapeutických techník (napr. autogénny tréning, klubové aktivity), otázky indikácie riešenia problémových situácií, empatický prístup a pod.
Výber a prijímanie uchádzačov sa vykonáva v súlade so základným projektom vzdelávania v CPČ psychoterapia.

Psychoterapeutické vzdelávanie je v SIPP štruktúrované do modulov. Model výcviku je založený na dlhoročných skúsenostiach, ktoré overili zmysluplnosť vytvorenia komunity pozostávajúcej z dvoch a viacerých skupín. Obvyklý počet členov skupiny je desať účastníkov.

1.modul – Experienciálna (sebaskúsenostná) časť
Výcvik formou zážitku na sebe umožňuje účastníkom v skupine analyzovať vlastnú vnútornú dynamiku, obranné mechanizmy, reflexiu vlastného správania a adaptácie v interpersonálnom kontexte života, aj v terapeutickej praxi, ako aj spoznávanie rôznych variácií týchto procesov u ostatných účastníkov výcviku. Podmienkou prijatia do certifikovaného výcviku je ukončené VŠ 2. stupňa v povolaniach lekár, psychológ, liečebný pedagóg, logopéd a sestra. Necertifikovaný výcvik môžu absolvovať aj sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia. Prihlásení účastníci dostanú vopred písomný návod na vypracovanie štruktúrovaného osobného životopisu, ktorý podľa pokynov predložia prijímacej komisii.
Časový rozvrh 1. modulu je celkovo 520 hodín, ktoré sú rozdelené do štyroch rokov. Prvé tri roky zahŕňajú á 140 hodín rozčlenených do jedného týždňového komunitného sústredenia (60 hodín), jedného komunitného víkendu (26 hodín) a dvoch skupinových víkendových sústredení po 27 hodín. Skupinové a komunitný víkend začínajú obvykle vo štvrtok o 17.00 a končia v nedeľu o 12.00 hod. Skupiny vedú dvojice terapeutov (muž a žena), komunitné stretnutia vedie vedúci komunity. Prvý modul končí záverečným komunitným stretnutím, na ktorom účastníci predkladajú a obhajujú písomne vypracovanú prácu zameranú na sebareflexiu svojej osobnosti, charakteristiku jej štruktúry, obranných mechanizmov a procesu s prihliadnutím na osobnostný rast, opis prenosov a interakcií s ostatnými členmi skupiny a komunity ako aj vystihnutie skupinovej dynamiky.

2.modul - Supervízia a teória
Základom práce je osvojenie teoretických základov psychodynamickej psychoterapie a supervízny výcvik z hlbinne psychologického aspektu vo víkendových blokoch.
Teória: 50 hodín teórie zabezpečuje SIVP pre účastníkov vzdelávania všetkých výcvikových inštitútov v samostatných blokoch.
100 hodín teórie SIPP je prednesených v tematických blokoch - od prvého interview, cez históriu psychoanalýzy, klasické psychoanalytické teórie; súčasné psychodynamické koncepty s rozborom psychodynamiky jednotlivých porúch s ich praktickou aplikáciou v skupinovej práci. Podrobnejší opis tém je uvedený v Projekte SIVP.
Supervízia zahŕňa 200 hodín a vykonáva sa v skupinovej forme prácou s kazuistikami. Účastníci pracujú v malej skupine pod vedením lektora s dôrazom na stanovenie psychodynamickej diagnózy, štruktúry osobnosti, intrapsychickej dynamiky, fokusu a prognózy v jednotlivých prípadoch, s využitím skupinových procesových fenoménov, až po modely krátkodobých a dlhodobých terapií psychodynamickej psychoterapie v prepojení teórie a praxe.
Časový rozvrh 2. modulu je celkom 15 víkendov, ktoré sú rozdelené na obdobie 3 až 4 rokov. Ročne sa absolvuje 4-5 víkendov. Jeden výcvikový víkend obsahuje 20 výučbových hodín. Práca začína v piatok o 14.00, končí v nedeľu o 12.00 hod.
Zaradenie do 2. modulu je možné až po ukončení druhého roku experienciálneho výcviku (1. modul SIPP) a vyžaduje sa najmenej rok praxe v príslušnom odbore a práca s pacientmi /klientmi.

3.modul - Individuálna cvičná terapia
Vyžaduje sa absolvovanie 100 hodín individuálnej psychoterapie u cvičného terapeuta, zapísaného v Zozname cvičných terapeutov SIPP prípadne v Zozname cvičných terapeutov na stránke SPS z inštitútu, ktorého metodológia je blízka psychodynamickému smeru. Kontakty na cvičných terapeutov sú v Zozname psychoterapeutov SPS.
Ďalších 50 hodín absolvuje účastník vzdelávania v rámci experienciálneho výcviku.

Hodnotenie výcviku a záverečná skúška
Pre ukončenie štúdia je potrebné úspešné absolvovanie všetkých modulov; 1.modul je ukončený písomnou prácou, ktorou účastník hodnotí svoj osobnostný vývoj počas štyroch rokov výcviku; 2. modul je priebežne hodnotený lektormi a supervízormi, 3.modul potvrdzuje cvičný terapeut. Účastník predloží ku skúške aj doklad o absolvovaní praktika psychoterapeutickej práce s predpísanými výkonmi a z praxe v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia. Záverečná skúška sa skladá z obhajoby písomnej kazuistiky psychoterapeuticky vedeného pacienta/klienta a z preukázania praktických zručností a teoretických vedomostí.

Zhrnutie
Účastník výcviku v psychodynamickej psychoterapii má vďaka jej teoretickým východiskám, štruktúre usporiadania do modulov a obsahu možnosť:
-vytvárať prenosové vzťahy v skupine a komunite a vďaka nim spoznávať mechanizmy fungovania vo svojom reálnom živote,
-získať hlboký náhľad do svojej osobnosti, vrátane identifikovania vlastných obranných mechanizmov,
-nahliadnuť do nevedomých oblastí svojho psychického aparátu,
-osvojiť si kvalitné teoretické vedomosti,
-získať supervízne skúsenosti potrebné pre psychoterapeutickú prácu,
-dobre porozumieť jedinečnej osobnosti pacienta/klienta, jeho psychodynamike a psychopatológii.

Schopnosť sebareflexie a empatie, popri ďalších vlastnostiach, patrí k základným predpokladom účastníka tohto výcviku pre jeho úspešné absolvovanie.

Vedúcim inštitútu je MUDr. Pavel Černák, PhD.
Adresa inštitútu (nie pre korešpondenciu): Česká 7/A 831 03 Bratislava
Inštitút vedie Rada SIPP v zložení:
MUDr. Pavel Černák, PhD. – predseda
prof. PhDr. Anton Heretik
PhD. doc. MUDr. Jozef Hašto
PhD. PhDr. Martin Chylík
PhDr. Ľudovít Juráš, CSc.
PhDr. Zita Michlerová
PhDr. Peter Zeľo

Viac informácií na www.sippka.sk