Slovenský inštitút logoterapie SILOE


Poslanie:
Základným cieľom Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE) je realizácia aktivít v oblasti prevencie a podpory duševného zdravia, osobitne formou akreditovaných výcvikov a celoživotného vzdelávania odborníkov v logoterapii a existenciálnej analýze, rozvíjania vedecko-výskumných, edukačno-preventívnych, pastorálno-poradenských programov a psychoterapeutických intervencií s týmto zameraním. Napĺňanie cieľov inštitútu sa realizuje v súlade s rešpektovaním dôstojnosti človeka a univerzálnych hodnôt.

Etablovanie:
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) bol etablovaný v roku 2010. Personálne i svojím poslaním nadväzuje na víziu Inštitútu existenciálnej psychológie a noo-logoterapie, ktorý pôsobil na akademickej pôde Trnavskej univerzity od roku 2001 do roku 2010.

Akreditácia:
Inštitút SILOE je akreditovaným členom medzinárodnej siete inštitútov logoterapie, ktoré zastrešuje Franklov inštitút vo Viedni. Viktor Emil Frankl (1905 - 1997), neurológ a psychiater, je zakladateľom logoterapie a existenciálnej analýzy, tretej viedenskej školy psychoterapie. Základný logoterapeutický koncept reprezentuje sloboda vôle, vôľa ku zmyslu a zmysel života. Kráľovskou cestou logoterapie sú hodnoty. Frankl chápe človeka ako osobu v trojdimenzionálnej perspektíve, so špecificky ľudskou duchovnou, noetickou dimenziou. V rámci certifikačného štúdia v psychoterapii zabezpečuje SILOE (pod gesciou Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii) dlhodobé vzdelávanie a výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, ktorý má akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR.

Spolupráca:
SILOE patrí k zakladajúcim členom Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP). Dlhodobo spolupracuje so Sekciou existenciálnej psychológie Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a s inštitútmi, logoterapeutmi a logoterapeutkami z Čiech, Poľska a Rakúska.

Logo inštitútu:
Autorom loga inštitútu je maliar a grafik, majster brilantnej práce s líniou, Miroslav CIPÁR.

Vedúcou inštitútu je Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Viac informácií na www.logoterapia.sk