Slovenská spoločnosť pre katatýmno- imaginatívnu psychoterapiu SSKIP


Slovenská spoločnosť pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu (SSKIP)

Katatýmno-imaginatívna psychoterapia (KIP) je hlbinne psychologicky fundovaný psychoterapeutický smer, ktorý rozvinul H. Leuner. Táto metóda patrí k veľmi dobre prepracovaným a účinným psychoterapeutickým metódam.
Vo svojom postupe využíva u klienta/pacienta v relaxácii navodené imaginácie zodpovedajúce dennému snu. Terapeut ich objavenie sa podnecuje prostredníctvom zadania relatívne vágnych motívov (napr. motív potoka, domu...). Klient/pacient popisuje všetko, čo sa pred jeho „vnútorným zrakom“ odohráva, zdeľuje emócie, ktoré u neho imaginácia vyvoláva, pričom ho terapeut sprevádza a prostredníctvom verbálnych intervencií rozvíjajúce sa imaginácie aj ovplyvňuje a štrukturuje. Dá sa povedať, že terapeut vedie s klientom/pacientom dialóg, prostredníctvom ktorého mu môže zdeliť svoje empatické pochopenie, povzbudiť ho k ďalšej explorácii, ale aj konfrontácii s konfliktným materiálom, kedy mu súčasne môže poskytnúť podporu a oporu, viesť ho k novým spôsobom správania a utvárania vzťahov. V imagináciách sa, podobne ako v nočných snoch, prejavujú v symbolickej rovine nielen pudové hnutia, ale aj konfliktné situácie a obranné štruktúry a v neposlednom rade aj zdroje klienta/pacienta.. Obrazy, ktoré sa vynárajú, podnecujú klienta/pacienta k ďalej vedúcim asociáciám a k vnútornej konfrontácii. Terapeut ich môže v kontexte pacientovej anamnézy a súčasnej situácie využiť diagnosticky aj terapeuticky. O KIP je možné povedať, že ide o terapiu pomocou symbolov a pod ochranou symbolov.

Dôležitou indikáciou pre KIP sú krátke terapie s 15 – 20 sedeniami a krízové intervencie. KIP však umožňuje aj dlhotrvajúcu liečbu, ktorá vedie ku zmenám v štruktúre osobnosti. KIP je obzvlášť indikovaná pri liečbe psychosomatických pacientov, pretože v symbolizácii je možné uskutočniť dôležitý medzikrok medzi telesnými pocitmi a emóciami. KIP je vhodná aj pre pacientov s menej rozvinutou schopnosťou introspekcie a rovnako pre ľudí so silne intelektualizovanou obranou. KIP sa člení na základný, stredný a vyšší stupeň a vďaka svojej jasnej štruktúre je didakticky dobre prístupná.

Vzdelávanie, ktoré zabezpečuje SSKIP obsahuje:
Metodológiu a zážitok na sebe v rozsahu: 360 hodín
Teoretické vzdelávanie v rozsahu: 100 hodín
Supervíziu v rozsahu: 200 hodín
Individuálnu sebaskúsenostnú terapiu v rozsahu: 150 hodín

Pod heslom „Vzdelávanie v KIP“ nájdete podrobnosti o vzdelávacom a výcvikovom programe, ako aj o podmienkach a možnostiach vzdelávania.

Čestné predsedníctvo SSKIP
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - j.hasto.tn@gmail.com
PhDr. Igor Obuch - igor.obuch@gmail.com
Doc. PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD. - d.uhrova@stonline.sk

Vedúcou inštitútu je PhDr. Lýgia Bátovská. 
Predsedníctvo SSKIP
Predseda: PhDr. Lýgia Bátovská, Podjavorinskej 11, 811 03 Bratislava, tel.: 0907 984876 e-mail: lygia.batovska@gmail.com
Podpredseda: PhDr. Jaromíra Jánošková, pokladníčka, Michalská 2, 811 01 Bratislava, tel.: 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com
Členovia:
Mgr. Elena Medzihradská, tajomníčka SSKIP, Šancova 50, 811 03 Bratislava, tel: 0905 102529 e-mail:elena@medzihradska.sk
Mgr. Hana Ševčíková, referentka pre vzdelávanie, tel.: 090905 719768 e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk
Mgr. Norbert Uhnák, referent pre vzdelávanie, tel.: 0908 142018 e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

Viac informácií na www.sskip.eu