Prihláška za člena SPS

AKO SA STAŤ ČLENOM SPS?

Splnenie podmienok pre členstvo v SPS pozostáva z troch krokov:

1.  vyplnenie prihlášky za člena SPS (ktorú si môžete stiahnuť v dolnej časti oznamu)
 
2.  pripojenie kópie VŠ diplomu, ktorá potvrdzuje Vaše doterajšie vzdelanie.
Na základe článku 3. stanov SPS, členom SPS sa môže stať:
-     absolvent vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odboroch: všeobecné lekárstvo, psychológia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, logopédia a ošetrovateľstvo,
-     právnická osoba (PO) ako kolektívny člen s právami a povinnosťami rádového člena, ak spĺňa kritériá a ciele SPS,
-     čestný člen na základe návrhu a schválenia výboru SPS (jednotlivec alebo PO)    

3.  zaplatenie členského príspevku.
Podľa článku 4. stanov SPS patrí medzi povinnosti člena platenie členského príspevku.
Ročný príspevok je 30,00 Eur a je potrebné ho zaplatiť najneskôr do 30.4. v každom kalendárnom roku.
Uhrádzajte ho na číslo účtu v tvare
IBAN: SK1609000000005081957658 
Variabilný symbol: príslušný kalendárny rok.
Do správy pre prijímateľa uveďte vaše priezvisko a krstné meno – v uvedenom poradí.

Doklad o zaplatení členského poplatku, spolu s vyplnenou a podpísanou prihláškou za člena SPS a kópiou VŠ diplomu pošlite poštou na našu kontaktnú adresu.

O prijatí za člena rozhoduje Výbor SPS.

VÝHODY ČLENSTVA V SPS:

-     údaje o Vás, prípadne o Vašej praxi budú uverejnené na stránkach SPS,
-     budete dostávať informácie o akciách SPS,
-     budete vedená/ý v zozname členov SPS,
-      v prípade splnenia podmienok budete ďalej vedená/ý v Zozname psychoterapeutov SR,
-     budete mať zľavu na poplatkoch pri podujatiach SPS (kurzy, semináre, konferencie),
-     budete mať zľavu pri podujatiach organizovaných Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapií (SIVP),
-     v prípade sťažnosti na výkon odbornej práce vás spoločnosť podporí v intenciách Etického kódexu a Disciplinárneho poriadku SPS.

POVINNOSTI ČLENA SPS:

-     dodržiavať zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,
-     plniť uvznesenia orgánov združenia,
-     platiť členské príspevky- Výbor SPS sa na svojom zasadnutí dňa 13.2.2014 uzniesol, že psychoterapeuti, ktorí dva roky po sebe neuhradia členský poplatok SPS, budú pri najbližšej aktualizácii zo Zoznamu psychoterapeutov SR vyškrtnutí.
-     aktualizovať svoje kontaktné údaje a zmeny v osobných údajoch.

ZÁNIK ČLENSTVA V SPS:

Na základe článku 3. stanov SPS, členstvo v SPS zaniká:
-     vystúpením v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z SPS,
-     vylúčením- dňom rozhodnutia výboru o vylúčení, ak člen neplní svoje členské povinnosti,
-     úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
-     zánikom združenia.

Odborný časopis Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika vydávame v elektronickej forme aj pre vás a vzhľadom na to, že Redakčná rada poskytuje široký priestor pre psychoterapeuticky orientované práce, je to príležitosť pre vás publikovať v ňom vlastné príspevky.


Každý rok sa:
k 30.5. sa aktualizuje Zoznam členov SPS
k 30.6. sa aktualizuje Zoznam psychoterapeutov SR. 


Prihláška za člena SPS