Otvorenie nového kompletného programu vzdelávania v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii

03.03.2017 - Pezinok
          Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie (SIPP) oznamuje, že v septembri 2017 otvára kompletný program  vzdelávania v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii, ktorý spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

Do certifikačného študijného programu  v CPČ  psychoterapia sa môžu prihlásiť zdravotnícki pracovníci v povolaniach lekár, sestra, psychológ, liečebný pedagóg, logopéd za týchto podmienok:
-          Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo (lekár) a v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo (sestra).
-          Certifikačná  príprava nadväzuje na  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, získanie osvedčenia na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore alebo zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom  odbore.

Necertifikačné vzdelávanie v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii môžu absolvovať aj
-          sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia,  ktorí majú uznané členstvo v SPS (kategória B)
-          absolventi vysokoškolského štúdia druhého stupňa v humanitnom odbore, ktorí majú záujem absolvovať iba zážitkovú časť psychoterapeutického výcviku (prvý modul)  pre svoj osobnostný rast (kategória C)
Vítaní sú aj psychoterapeuti s  ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním a chcú si ho rozšíriť   v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii (kategória D)
 
Psychoterapeutické vzdelávanie je v SIPP štruktúrované do modulov.
Výcvik začína prvým modulom (experienciálnym, sebaskúsenostným),  trvá štyri roky a zahŕňa celkom 520 hodín v štruktúre:
-          prvé tri roky obsahujú jedno týždňové sústredenie 60 hodín,  2 skupinové víkendy á 27 hodín a 1 komunitný víkend 26 hodín,
-          posledný rok obsahuje jedno týždňové sústredenie 60 hodín, jeden skupinový a jeden komunitný víkend á 20 hodín)
 
Po ukončení druhého ročníka môže účastník vzdelávania vstúpiť do druhého modulu. Ten je zameraný na  teóriu (100 hodín) a supervíziu (200 hodín). Časový rozvrh 2. modulu je celkom 15 víkendov, ktoré sú rozdelené na obdobie 3 až 3,5 roka.
Tretí modul, individuálnu cvičnú terapiu v rozsahu 100 hodín si účastník zabezpečuje sám, rovnako 600 hodín praktika psychoterapeutickej práce a 200 hodín praxe v psychiatrickom zariadení.
Prax v odbore je vítaná .
 
Viac informácií je na stránke SIPP (www.sipp.sk) a na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (www.psychoterpia-sk.sk) v okne Vzdelávanie SIVP .
 
Vzdelávanie zabezpečujú certifikovaní psychoterapeuti
Za prvý modul:
Vedúci komunity - MUDr. Petr Hřibňák
Lektori (vedúci skupín): MUDr. Daniel Mago, PhDr. Jana Kyselicová, MUDr. Igor Kundrát, PhDr. Viera Cviková (ďalší budú upresnení)
Za druhý modul: PhDr. Ľudovít Juráš, CSc., PhDr. Martin Chylík.
 
Prihláška musí obsahovať:
Stručný motivačný list a CV
Diplom o absolvovanom VŠ vzdelaní (neoverená kópia)
Prihlásení účastníci dostanú písomný návod na vypracovanie štruktúrovaného osobného životopisu.
 
Pohovory s prihlásenými záujemcami budú 3.3.2017 v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela Pezinok (riaditeľstvo). Podmienkou výberového pohovoru je prinesenie štruktúrovaného osobného životopisu.
 
Začiatok vzdelávaniaje naplánovaný na september 2017 otvorením prvého modulu (prvé komunitné stretnutie) v Šoporni, Hotel Relax Inn.
 
Náklady na vzdelávanie
Prvý modul: 7 eur za jednu výcvikovú hodinu
Druhý modul: 4,50 eur za jednu hodinu
Náklady na ubytovanie, stravu a cestovné si účastníci hradia sami.
 
Prihlášky posielajte na adresu sipp@pnpp.sk, informácie na tel. čísle 0910 517 853
 
                                                                                                        
  MUDr. Pavel Černák, PhD.
  predseda SIPP