Kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii

Obrázok k udalosti: Kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii
30.10.2019 - Bratislava
Slovenská spoločnosť pre katatýmno imaginatívnu psychoterapiu (SSKIP)
oznamuje, že na prelome rokov  2019/2020 otvára kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii. Vzdelávací program trvá minimálne 4. roky a spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

Do certifikačného študijného programu v CPČ psychoterapia sa môžu prihlásiť lekár a psychológ, za týchto podmienok:
- Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo - lekár.
- Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia,
- získanie osvedčenia na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore alebo zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom odbore. 

Necertifikačné vzdelávanie v KIP môžu absolvovať aj 
- sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, logopédi, ktorí majú uznané členstvo v SPS (kategória B)
- vítaní sú aj psychoterapeuti s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním, ktorí si chcú svoje vedomosti rozšíriť o smer v KIP (kategória D)
 
Rozsah výcviku je1660 hodín rozdelených do modulov – (rozpis nájdete na stránke SSKIP)
1. modul :
Metodológia  a zážitokna sebe 360 hodín
2. modul:
Teória                                   150 hodín (z toho 50 hod. SIVP)
 3.  modul:     
Individuálna psychoterapia       150 hodín
100 hodín individuálnej cvičnej terapie u cvičného terapeuta a 50 hodín skupinovej skúsenosti v rámci experienciálneho výcviku. Tento modul nie je obmedzený určeným počtom hodín v jednom školskom roku, môže prebiehať počas celého štúdia paralelne s metodikou a skúsenosťou na sebe, ako aj s teóriou a supervíziou.
Supervízia                               200 hodín
 
Praktikum psychoterapeutickej práce   600 hodín
Prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia (akreditované psychiatrické zariadenie) 200 hodín
 
Tretí modul, individuálnu cvičnú terapiu v rozsahu 100 hodín si účastník zabezpečuje sám, rovnako 600 hodín praktika psychoterapeutickej práce a 200 hodín praxe v psychiatrickom zariadení. 
 
Moduly 1. a 2. sú formou trojdňového sústredenia:
 
Podanie prihlášky: vyplnenú Prihlášku zašlite mailom alebo poštou na adresu: sskip@sskip.eu alebo PhDr. Lygia Bátovská, Podjavorinskej 11, 811 03, informácie na tel.č. 0907 984 876
K prihláške doložte Životopis, Motivačný list a kópiu diplomu o ukončení VŠ štúdia.
 
Termín podania prihlášky do 30.10.2019
 
Pohovor s prihlásenými záujemcami sa uskutoční  v sobotu  30.11.2019.od 9.00hod. v ambulancii PhDr.Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava na základe ktorého budú účastníci odporúčaní SIVP o zaradenie do vzdelávania CPČ.
 
Náklady na vzdelávanie: kurzovné za jednu výcvikovú hodinu = 6,0 Euro.  Cena výcviku môže podliehať úprave. Náklady na ubytovanie, stravu a cestovné si hradí každý účastník samostatne.

Vzdelávanie zabezpečujú certifikovaní psychoterapeuti
PhDr.Lygia Bátovská, Prof.MUDr Jozef Hašto PhD,  PhDr.Jaromíra Jánošková,
 MUDr. Natália Kaščáková, Mgr. Hana Ševčíková, Mgr. Norbert Uhnák, ,
doc.PhDr. Eva-Dora Uhrová CSc

 
Príloha 1 Oznam (text na web-stránku SPS)
Príloha 2 Prihláška (formulár k Oznamu)
Viac informácií je na stránke SSKIP (www.sskip.eu) a na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (www.psychoterpia-sk.sk) v okne Vzdelávanie SIVP . 

PhDr.Lygia Bátovská
Predsedkyňa SSKIP

Prílohy

  DOCX (35 kB)
  PDF (283 kB)