Inštitút V. Satirovej v SR IVS


Vznik a založenie inštitútu:
Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike (ďalej len IVS) vznikol v decembri 1996 s cieľom podporiť na Slovensku činnosti súvisiace s teóriou a modelom terapeutickej praxe Virginie Satirovej (1916-1988), predstaviteľky humanistickej psychológie a priekopníčky rodinnej terapie, ktorá sa venovala štúdiu interakcií vo vzťahu k zdraviu alebo vzniku chorôb jednotlivých členov rodiny. Zakladajúcimi členmi občianskeho združenia sú PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Zuzana Vranová, Mgr. Jana Rebeka Trepačová a PhDr. Jindra Remiašová.

Cieľ inštitútu:
Činnosť IVS je zameraná najmä na komplexné vzdelávanie, výcvikové a tréningové programy, lektorskú, konzultačno-poradenskú, terapeutickú a superviznu činnosť v systemickom modeli Virginie Satirovej (známej ako model rastu, tiež ako TSTS- Transformačná systemická terapia podľa Satirovej pre profesionálov v zdravotníctve, školstve, sociálnych službách, a i., ako aj pre verejnosť s cieľom zdokonaliť základné komunikačné zručnosti, zvýšiť sebaúctu a zlepšiť psychologické fungovanie sociálnych systémov ako sú rodina, pracovný tím, školská trieda ai. IVS v SR spolupracuje aj s inými inštitúciami s obdobným výskumným, konzultačným, terapeutickým a vzdelávacím zameraním, napr. s Inštitútmi Virginie Satirovej v ČR, USA a Kanade i. IVS v SR je pridruženým inštitútom Virgina Satir Global Network.

Stručná charakteristika metodológie :
1. Satirovej model pracuje s jednotlivcom, párom a rodinou. Pri práci s rodinným systémom sú členovia rodiny povzbudzovaní ku zmene komunikačných vzorcov tak, aby sa rodina ako celok, ako aj jej jednotliví členovia mohli pohnúť zo stavu prežívania stresu, bolesti a ohrozenia k rovnováhe a zdraviu, súbežne so smerovaním k naplneniu štyroch metacieľov u každého člena rodiny:
- dosiahnuť kongruenciu
- rovnováhu (zhodu) medzi vnútorným prežívaním a jeho vonkajším prejavom, správaním ­
- spojiť sa so svojou hodnotou a úctou k sebe-sebaúctou ­
- samostatne sa rozhodovať
­- byť zodpovedný za seba
2. Skúma intrapsychický-osobnostný a interpersonálny-vzťahový systém človeka, ktorý je ovplyvnený aj jeho pôvodnou rodinou a venuje sa ich vzájomnej interakcii
3. Podporuje životný rast človeka a vnútornú zmenu.
4. Sústreďuje sa na zážitkový charakter zmeny a transformačnú zmenu: podporuje zmenu na mnohých úrovniach: okrem zmeny kognitívneho a motivačného nastavenia a aj zmenu bytia a správania človeka vo vzťahu k sebe a k iným ľuďom.
5. Dôraz kladie na pozitívne orientovaný transformačný proces terapie. Jeho cieľom je v prítomnosti meniť dopad patogénne pôsobiacej minulej udalosti alebo zážitku a aktivizovať liečivý proces.
6. Psychopatologické príznaky sú považované za vedľajší produkt nerovnováhy a intrapsychického konfliktu v dôsledku nekongruencie. Spúšťajú sa na základe nerealistických očakávaní, reštriktívnych pravidiel alebo neadekvátnych rolí. Vedú k negatívnej transformačnej zmene po ohrozujúcich emočne silne pôsobiacich zážitkoch a skúsenostiach, významných udalostiach, prinášajúcich straty alebo traumatizujúci dopad. Ustupujú, ak vplyvom nových zážitkov v terapii nastane pohyb v smere pozitívnej transformácie, t. j. ak sa pozitívne mení nielen vonkajšie správanie a reštrukturalizuje sa kognícia, ale súčasne sa mení aj emočné prežívanie, motivácia a stav bytia človeka.
7. Prístup zdôrazňuje význam kongruencie u terapeuta a prácu na jeho celoživotnom raste ako podmienke účinnosti v procese terapie, na zvyšovaní jeho odbornej kompetencie, terapeutickej kongruencie a jeho sebadôvery.
8. Terapeut pracuje v tíme s klientom, nadviaže kontakt a buduje bezpečný vzťah s klientom, aby ho mohol sprevádzať v jeho procese. Zodpovedá za proces terapie. Validizuje klienta a jeho úsilie, exploruje, kde je proces zvládania klienta zablokovaný, facilituje jeho uvedomenie, proces prijatia a liečivý zmenový proces, ktorý využíva vnútorné zdroje človeka, napr. zmenou očakávaní. Opiera sa o životnú silu a potenciál jeho ja (selfu), ktoré sa aktualizuje a obnovuje prostredníctvom naplnených túžob. Nadobudnuté zmeny pomáha klientovi kotviť v reálnom vzťahu k sebe a iným a podporuje ho v aplikácii týchto zmien v pôvodne obtiažnom kontexte.

Vzdelávanie a výcvik v modeli psychoterapie podľa Virginie Satirovej (Model rastu, STST).

Výcvik je určený pre profesionálov v oblasti zdravotníctva a poradenstva a ďalších pomáhajúcich profesií, ktorí sú zaradení do výcvikovej skupiny po výberovom konaní v súlade s kritériami základného výcvikového projektu.

Cieľom výcviku je umožniť frekventantom získať a osvojiť si základný teoretický a praktický rámec psychoterapie špecifický pre model rastu a psychoterapiu podľa Virginie Satirovej, aby mohol frekventant vykonávať praktickú, plánovitú a vedecky osvedčenú činnosť v role psychoterapeuta. Teoretické vzdelávanie spolu so zážitkovou skúsenosťou, nácvikom zručností podľa overenej metodológie, supervíziou a praktickou činnosťou vytvárajú jeden ucelený celok. Systemický nácvik zručností štvoročného výukového procesu prebieha v nadväzných krokoch a vrstvách, tzn. že frekventanti opakovane prenikajú do väčšej hĺbky a šírky zručností v používaní špecifických nástrojov a vedení terapeutického procesu pacienta/klienta. Nácvik nadväzuje na zážitok z osobnej skúsenosti frekventanta, ktorú získava počas absolvovanej alebo reflektovanej demonštrácie terapeutického procesu v role klienta s lektorom alebo s ďalším frekventantom (v rámci nácviku zručností v triádach) a na nasledujúcej edukácii tej časti práce, ktorá je určená na precvičovanie v role klienta, terapeuta alebo pozorovateľa. To prebieha najviac v triáde (ktorá je buď stabilnou triádou alebo aktuálne prechodne vytvorenou), ale aj vo veľkej alebo v menších skupinách. Naučené zručnosti frekventanti postupne prenášajú do svojej praxe s pacientami/klientami formou domácich úloh. Referujú o svojich skúsenostiach v skupine a získavajú tak časť individuálnych a skupinových supervízií.

Zážitkovú časť výcviku tvorí 680 učebných hodín. Celý študijný proces trvá minimálne 4 roky (rozdelený je na 8 semestrov, pričom v každom semestri sú spravidla dve sústredenia trvajúce 42,5 hodín) a je ukončený záverečnou skúškouv súlade s celkovou štruktúrou výcviku:
Teoretické vzdelávanie: 150 hodín
Praktická časť: osobná skúsenosť a nácvik zručností: 360 hodín
Supervízie skupinové a individuálne: 120 hodín
Individuálna cvičná terapia skupinovou formou: 50 hodín
Celkový počet hodín v rámci výcviku: 680 hodín

Súbežne s horeuvedenou zážitkovou časťou výcviku si frekventant individuálne zabezpečuje a dopĺňa do minimálnych štandardov výcviku ešte:
praktikum psychoterapeutickej práce pod supervíziou na pracovisku min.: 600 hodín individuálnu cvičnú terapiu: 100 hodín
supervízie: 80 hodín

Prax na akreditovanom pracovisku v rozsahu predpísanom podľa základného projektu.
Teoretické vzdelávanie v rámci SIVPu: 50 hodín

Pogram výcviku bol vypracovaný v súlade s medzinárodnými výcvikovými požiadavkami STST v ČR, Kanade a USA pod supervíziou dr. Johna Banmena, Kathlyne Maki Banmenovej a prof. Waltera F Zahnda, odborným garantom výcviku je PhDr. Hana Ščibranyová.

Do roku 2011 výcvik úspešne absolvovalo 22 frekventantov, v súčasnosti je vo výcviku 17 účastníkov vzdelávania, v roku 2017 je v pláne otvorenie ďalšej výcvikovej skupiny.

Vedúcou inštitútu je PhDr. Hana Ščibranyová.

Viac informácií na www.satir-institute.sk