Informácia z Valného zhromaždenia SIVP

05.07.2018
Dňa 13. októbra 2016 sa za účasti 11 inštitútov konalo v Pezinku Valné zhromaždenie SIVP.  Po schválení programu nasledovali voľby do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Správu o činnosti SIVP za obdobie 2011 – 2016 ako aj správu revíznej komisie predniesol predseda MUDr. Pavel Černák, PhD. V správe vyzdvihol skutočnosť, že napriek počiatočným ťažkostiam sa SIVP etabloval ako plnohodnotná vzdelávacia ustanovizeň pre psychoterapiu, ktorá si plní povinnosti v certifikačnej príprave, spolupracuje so SZU a organizačne, metodicky a odborne usmerňuje vzdelávanie v psychoterapii pre všetky kategórie účastníkov vzdelávania.  V certifikačnom študijnom programe postupuje podľa schváleného Projektu. SIVP organizuje dvakrát do roka stretnutia zástupcov výcvikových inštitútov, kde sa preberajú rôzne otázky a problémy.  Výstupy zo stretnutí sú v zápisniciach,  ktoré dostávajú predsedovia jednotlivých inštitútov. Tí informujú svojich členov o bodoch, ktoré upresňujú  podmienky vzdelávania.

Ku dňu konania VZ SIVP bolo zaradených do vzdelávania:
-          v kategórii A: 172 účastníkov vzdelávania
-          v kategórii B: 228 účastníkov vzdelávania
-          v kategórii C: 24 účastníkov vzdelávania
-          v kategórii D: 7 účastníkov vzdelávania

SIVP na základe úspešného absolvovania záverečných skúšok vydal doteraz:
-          45 Certifikátov s Dodatkom
-          10 Potvrdenío absolvovaní psychoterapeutického vzdelávania

Na základe výsledku volieb sa uskutočnila voľba členov predsedníctva a revíznej komisie.
Z členov, ktorí mali najviac hlasov, sa následne volil predseda a podpredseda SIVP a predseda revíznej komisie.
Predsedníctvo SIVP na ďalšie funkčné obdobie
MUDr. Pavel Černák, PhD. – predseda
PhDr. Lýgia Bátovská – podpredseda
PhDr. Zita Michlerová – člen
PhDr. Hana Ščibranyová – člen
PhDr. Zuzana Novosadová -  člen
 
Revízna komisia na ďalšie funkčné obdobie
PhDr. Jaromíra Jánošková – predseda
doc. PhDr. Eva Naništová, PhD. - člen
Mgr. Norbert Uhnák– člen
 
Na záver účastníci VZ SIVP poverili nové predsedníctvo vypracovaním nového projektu pre CPČ psychoterapia, nakoľko súčasnému končí v júni 2017 akreditácia.
                                                                                                                 
Január 2017                                                                                                                                                                                   
                                                                    MUDr. Pavel Černák, PhD.
                                                                             predseda SIVP