Informácia o teoretickom vzdelávaní SIVP

04.07.2018
Informácia o teoretickom vzdelávaní SIVP
 
SIVP organizuje každý rok blokové prednášky v rozsahu 50 hodín zo spoločnej teórie pre
zaradených účastníkov vzdelávania zo všetkých inštitútov. Na začiatku kalendárneho roka
dostanú všetci účastníci vzdelávania mailom prihlášku a informáciu o termínoch blokov a
rozpise tém s menami prednášajúcich. Bloky sú obvykle v mesiacoch marec, máj a október a
začínajú spravidla v piatok o 13.hod. (registrácia od 12.oo hod.) a končia v sobotu o 18.hod.
 
Podmienkou pre prihlásenie do teoretického vzdelávania SIVP je ukončený druhý rok
psychoterapeutického vzdelávania!
 
Prednášky sa konajú v Univerzitnom technologickom inkubátore STU, Pionierska 15, 831 02
Bratislava.
 
Minimálny počet účastníkov je 20, maximálny vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov
50. SIVP si vyhradzuje právo zmeniť čas a miesto konania prednášok ako aj zaradenie tém.
V súlade s interným predpisom SIVP o poplatkoch je výška poplatku stanovená na 3,32 EUR
za jednu vyučovaciu hodinu (45 minút).
 
SIVP účastníkom vzdelávania odporúča, aby zvážili svoje časové možnosti a absolvovali
ucelené bloky prednášok. Pripustenie k záverečnej skúške je podmienené účasťou na všetkých
prednáškach.