Disciplinárny poriadok

Disciplinárny poriadok je dokument SPS, ktorý upravuje postup Disciplinárnej komisie (ďalej DK) pri riešení sťažností. Informácie o SPS, jej orgánoch a fungovaní sú dostupné na webovej stránke www.psychoterapia-sk.sk.

1. Sťažnosť

1.1. Sťažnosť na člena spoločnosti musí byť predložená najneskôr do 1 roka od skutku, ktorý je predmetom sťažnosti.
1.2. Sťažnosť musí byť predložená v písomnej forme a musí obsahovať:
  • údaje o osobe, na ktorú je sťažnosť podaná
  • opis konkrétnej situácie, predmet sťažnosti
  • čas, obdobie, kedy sa situácia stala
  • údaje o osobe, ktorá sťažnosť podáva.

2. Disciplinárne previnenie

Disciplinárny previnením sa rozumie správanie, čin, ktorým člen spoločnosti:
2.1. porušil stanovy spoločnosti
2.2. porušil etický kódex spoločnosti
2.3. vedome konal proti záujmom a poslaniu spoločnosti

 

3. Postup pri riešení sťažnosti

3.1. Sťažnosť preskúma výbor SPS a do 60 dní od doručenia rozhodne o jej prijatí alebo zamietnutí.
3.2. Výbor SPS si môže od sťažovateľa a takisto od člena spoločnosti, na ktorého je sťažnosť podaná,vyžiadať doplňujúce údaje, ktoré uzná zapotrebné k rozhodnutiu o ďalšom postupe. Vtom prípade sa lehota na rozhodnutie predĺži.
3.3. Ak výbor SPS sťažnosť prijme, postúpi ju skompletnou dokumentáci o upredsedovi DK a vyzveho, aby voči členovi SPS zahájil disciplinárne konanie.
3.4. Výbor spoločnosti písomne oznámi prijatie sťažnosti: sťažovateľovi členovi spoločnosti, na ktorého je sťažnosť podaná
3.5. Ak výbor SPS sťažnosť za mietne, oznámi to sťažovateľovi s uvedením dôvodov zamietnutia.

4. Disciplinárne konanie

4.1. Predseda DK povyzvaní výborom SPS k zahájeniu disciplinárneho konania voči členovi,na ktorého bola podaná sťažnosť a prijatí kompletnej dokumentácie písomne oboznámi člena o prijatí sťažnosti a jej predmete a vyzve ho, aby do 30 dní od doručenia oznámenia predložil v písomnej forme svoje stanovisko, prípadne predložil všetky dôkazy, ktoré považuje za relevantné k preskúmaniu sťažnosti.
4.2. Predseda DK po prijatí stanoviska prípadne ďalších dôkazov od člena spoločnosti zvolá do 60 dní zasadnutie DK a zabezpečí, aby ostatní členovia DK boli včas oboznámení s materiálmi.
4.3. DK si môže na základe vlastného uváženia vyžiadať od sťažovateľa a rovnako od člena spoločnosti ďalšie doplňujúce materiály, prípadne simôže doplniť informácie od tretích osôb. V takom prípade sa lehota nazasadnutie DK predĺži.
4.4. Predseda DK po porade s ostatnými členmi komisie predvolá na zasadnutie člena spoločnosti, voči ktorému je vedené disciplinárne konanie, prípadne svedkov a prípadne i sťažovateľa, ak je to k rozhodnutiu o výsledku sťažnosti potrebné.
4.5. V prípade, že sa člen spoločnosti odmietne bez udania dostatočného dôvodu zúčastniť zasadnutia DK, táto môže zasadať a prijať rozhodnutie aj bez jeho prítomnosti.
4.6. Zasadnutie DK vedie jej predseda, prípadne ním poverený člen komisie, a musia byť prítomní najmenej traja členovia.
4.7. O výsledku disciplinárneho konania členovia komisie hlasujú. Okonaní sa vyhotoví zápis, ktorý DK a v kópii výbor SPS archivujú 7 rokov.
4.8. Predseda DK oznámi rozhodnutie komisie (výsledok disciplinárneho konania) výboru SPS v písomnej forme aj s návrhom na disciplinárne opatrenie.
4.9. Po doručení rozhodnutia DK výbor SPS informuje sťažovateľa o ukončení šetrenia.
4.10. SPS ani DK nezodpovedá za výdavky sťažovateľa ani člena spoločnosti, ktoré im vznikli v súvislosti s disciplinárnym konaním.


5. Disciplinárne opatrenia (sankcie)

Súčasťou výsledku disciplinárneho konania je aj forma disciplinárneho opatrenia (sankcie), ktoré komisia s prihliadnutím na závažnosť disciplinárneho previnenia navrhuje výboru SPS. Ide o:
5.1. Písomné napomenutie
5.2. Povinnosť doplniť si odborné v zdelanie (napr. supervízia)
5.3. Pozastavenie členstva v spoločnosti
5.4. Zrušenie členstva v spoločnosti Výbor SPS informuje člena spoločnosti, voči ktorému bolo vedené disciplinárne konanie, o jeho výsledku a udelí mu Disciplinárnou komisiou navrhnutú sankciu, prípadne ho písomne vyzve k plneniu povinností, ak to vyplýva z povahy disciplinárneho opatrenia.

 

6. Odvolacie konanie

6.1. Člen spoločnosti, voči ktorému bolo vedené disciplinárne konanie a bolo mu uložené disciplinárne opatrenie, sa môže voči výsledku aj voči uloženej sankcii odvolať do 30 dní od doručenia.
6.2. Odvolacím orgánom je výbor SPS.
6.3. Výbor SPS rozhodne vo veci do 60 dní od doručenia písomného odvolania.
6.4. Výsledok odvolacieho konania výbor SPS písomne oznámi členovi, ktorý sa odvolal.
6.5. Odmietnutie sankcie aj po vykonanom odvolacom konaní môže mať za následok zrušenie členstva v spoločnosti.

7. Záverečné ustanovenia

Tento Disciplinárny poriadok bol schválený na Valnom zhromaždení členov SPS dňa 7.11.2013 v Trenčianskych Tepliciach. Zároveň sa ruší platnosť predchádzajúceho DP z 15. októbra 2009.

Zdroj:Disciplinárny poriadok [pdf]