Dialóg - Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii


Inštitút bol založený v roku 1996 účastníkmi prvého výcviku Gestalt psychoterapie, ktorý prebiehal od roku 1991 do roku 1998. Výcvik bol realizovaný výcvikovým tímom britského Gestalt Psychoterapy Training Institutu /GPTI/ pod vedením trénerky a Gestalt terapeutky Talii Levin Bar-Joseph. Členovia výcvikovej skupiny, ktorí výcvik absolvovali skúškou a získali diplom Gestalt psychoterapie v Londýnskom GPTI v roku 1999 začali v rámci inštitútu svoju výcvikovú aktivitu na Slovensku ako výcvikový lektori v Gestalt psychoterapii. Pod ich vedením bol zahájený prvý dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii a od tej doby inštitút pokračuje vo svojej výcvikovej aktivite nepretržite.

K rozvoju Gestalt psychoterapeutických a trénerských zručností súčasných lektorov Dialógu významne prispeli aj reprezentanti výcvikového tímu GATLA (Gestalt Associates Training Los Angeles) z USA Robert Resnick, Rita Resnick, Todd Burley a Jay Levin. Od roku 2004 inštitút každý rok organizuje pre začiatočníkov a pokročilých Gestalt terapeutov supervízne wokshopy pod vedením Jaya Levina.

Dialóg pôsobí v rámci Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) a Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP), v rámci ktorého výcvikový program GT získal akreditáciu. Od roku 2002 je Dialóg členom Európskej asociácie pre Gestalt terapiu (EAGT). Výcvikový program Gestalt psychoterapie svojim obsahom a úrovňou zodpovedá kritériám a nárokom kladeným na psychoterapeutické vzdelanie SPS, SIVP a EAP. Od roku 1999 do roku 2013 celkove na Slovensku bolo realizovaných 5 dlhodobých výcvikov, v súčasnosti prebieha 6. dlhodobý výcvik v GT. Výcvik už absolvovalo 134 odborníkov, z nich 47 ukončili výcvik záverečnou skúškou a získali zápis do zoznamu psychoterapeutov SPS.

Základné charakteristiky Gestalt psychoterapie:
Gestalt psychoterapia je fenomenologicko-existenciálnou terapiou, ktorá bola vytvorená Fritzom Perlsom a Laurou Perlsovou v prvej polovici 20. storočia. Filozofické a teoretické základy Gestalt psychoterapie pochádzajú z Gestalt psychológie, Lewinovej teórie poľa, fenomenológie, psychoanalýzy, existencionalizmu, holizmu a Zen-Budhizmu. Holistické ponímanie je založené na neoddeliteľnej jednote fungovania tela, duše a ducha človeka. F. Perls považoval odštiepenie tela a duše za ústredný mechanizmus vzniku duševnej poruchy u moderného človeka.

Gestalt psychoterapia učí klienta fenomenologickej metóde uvedomovania a prostredníctvom terapeutického dialógu vyjadriť jeho fenomenologické vnímanie. Cieľom fenomenologickej explorácie je uvedomovanie a náhľad klienta, pochopenie štruktúry vlastnej situácie. Rast a rozvoj autonómie klienta sa odohráva cez nárast uvedomovania toho čo prežíva, koná a čo potrebuje. Prostredníctvom uvedomovania klient porozumie sebe a získa znalosti o tom, čo a ako môže zmeniť. Spozná, že je zodpovedný za svoje myšlienky, pocity a prežívanie danej situácie.

Zážitkový aspekt Gestalt psychoterapie je zdôraznený v tom, že klient v priebehu terapeutického stretnutia sa dostáva do kontaktu s tým čo robí, cíti a myslí v bezprostrednej interakcii s druhým človekom resp. terapeutom. Terapeut napomáha klientovi v oživovaní a v spracovávaní jeho ťaživých zážitkov priamo v terapeutickej situácii namiesto abstraktného rozprávania o jeho problémoch. Terapeutova prítomnosť v procese terapie je živá, úprimná, priama a vrelá. Klient môže vidieť a počuť ako je vnímaný terapeutom, ako aj to čo cíti a prežíva terapeut v interakcii s ním. Priamy zážitok a prežívanie klienta v priebehu terapeutického stretnutia sa stane východiskom k prehĺbeniu, rozšíreniu sebapoznania a sebauvedomovania, čo prináša rast a zmenu.

Terapeutický vzťah je ponímaný ako reálny vzťah. Terapeut svojou autentickou prítomnosťou kreatívne využíva svoje schopnosti a umožňuje tým vynáranie sa dialogického Ja-Ty vzťahu čím podporuje rast, osobnostný rozvoj resp. obnovenie zdravej organizmickej sebaregulácie klienta.

Gestalt psychoterapia prebieha vo forme individuálnej alebo skupinovej terapie. Je účinnou terapeutickou metódou pri liečbe klientov s úzkostnými poruchami, depresívnymi poruchami, psychosomatickými poruchami, poruchami osobnosti a s niektorými formami psychotických porúch. Gestalt terapia významne prispieva k osobnostnému rastu a rozvoju človeka.

Komponenty zahrnuté do výcviku a realizované v rámci inštitútu :
Teoretické vzdelávanie: 105 hod.
Metodológia Gestalt terapie, zážitok na sebe: 350 hod.
Skupinová cvičná terapia zahrnutá do výcviku: 50 hod.
Supervízia zahrnutá do výcviku: 120 hod.
Spolu: 625 hod.

Vedúcou inštitútu je Mgr. Gabriela Linhardtová.

Viac informácií na www.dialog.sk