Akreditovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii

Obrázok k udalosti: Akreditovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii
31.03.2020 - Bratislava

Akreditovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA DO ĎALŠEJ SKUPINY, ktorá začína na jar 2020.

SSPAP otvára akreditované vzdelávanie v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii.
Výcvik je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod hlavičkou Projekt 2016 od Slovenského Inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (ďalej SIVP ) http://www.psychoterapia-sk.sk/certifikovane-vzdelavanie/).

Výcvik je uznaný EFPP (European Federation for Psychoanalytical Psychotherapy) – www. effp.org, ktorého je SSPAP riadnym členom a je v súlade s kritériami EGATIN (European Group Analytic Training Institutions Network) – www.egatin.net

Minimálna dĺžka trvania študijného programu je 5 rokov.

Požiadavky pre prijatie do výcviku
O certifikované vzdelávanie v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii sa môže uchádzať iba zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky (podľa Nariadenia vlády č. 296/2010):
 •  Absolvoval vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore psychológia, osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, špecializáciu v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná psychológia alebo zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia.
Do psychoterapeutického vzdelávania (necertifikované štúdium) v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii môže byť zaradený uchádzač, ktorý nie je zdravotnícky pracovník.
 •  Je absolventom vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odboroch všeobecné lekárstvo, psychológia, ale z rôznych dôvodov nepracuje v rezorte zdravotníctva.
 •  Je absolventom vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odboroch sociálna práca, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, logopédia, ošetrovateľstvo.
 • Aj certifikovaný aj necertifikovaný psychoterapeut bude zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR, ktorý vedie Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť.
 •  Uchádzač prejaví záujem o výcvik zaslaním požiadavky na emailovú adresu sppin@sspap.sk
 • Bude pozvaný na úvodný pohovor (poplatok 30 Eur v hotovosti na mieste), ktorý sa bude konať v Bratislave
 • Oznámenie o zaradení do výcviku bude zaslané emailom najneskôr  tri mesiace od pohovoru
 • Zaradením do výcviku je možné požiadať o zaradenie do certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia alebo necertifikovaného vzdelávania v psychoterapii v SIVP pri splnení všetkých požadovaných podmienok SIVP podľa Projektu 2016.
Sebaskúsenosť
Študijný program zahŕňa:
 • 450 hodín sebazážitku v skupine v určených priestoroch v Bratislave, ktoré sú rozdelené do 16 blokov (4 bloky ročne počas štyroch rokov). Každý blok bude začínať vo štvrtok ráno a končiť v nedeľu doobeda.
 • 60 hodín metodológie psychoterapeutickej metódy prebehne vo forme seminárov v priebehu 5 rokov
Teoretická príprava
Teoretická príprava sa skladá:
 • 50 hodín všeobecnej psychoterapeutickej teórie, ktorá je organizovaná  SIVP, najskôr po 2. roku výcviku
 • 100 hodín teória psychoanalytickej psychoterapie, organizovaná SSPAP najskôr po 1. roku výcviku. Bude prebiehať v jednodňových (sobota) teoretických blokoch
Individuálna psychoterapia
Povinnou súčasťou výcviku v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii je individuálny sebazážitok:
 • 150 hodín individuálnej psychoterapie, vo frekvencii minimálne 2x týždenne a minimálne po dobu 2 rokov
 • Individuálny sebazážitok môže začať najskôr 2 roky po začiatku skupiny
Supervízia
 • Kandidát musí absolvovať 120 supervíznych hodín skupiny. Skupina sa musí stretávať 1x týždenne alebo ob-týždeň a to v trvaní min. 90 minút. Supervízia by preferovane mala prebiehať v supervíznej skupine, minimálne po dobu troch rokov. Supervidujú sa dve dlhodobé skupiny alebo jedna dlhodobá a dve krátkodobé skupiny.
 • Kandidát musí taktiež absolvovať  80 supervíznych hodín individuálneho klienta. Klient chodí vo frekvencii min. 2x  týždenne. Supervízne sedenia musia byť individuálne vo frekvencii 1x týždenne.
 • Supervíziu môže kandidát začať po prvom roku individuálnej sebaskúsenosti (min. 50 hodín vo frekvencii min. 2x týždenne). Vstup do teoretického vzdelávania nie je povinný, avšak je odporučený.
 • Supervízia skupín musí trvať min. 3 roky.
 • Pre supervíziu individuálneho klienta si kandidát vyberie supervízora, s ktorým absolvuje vstupné interview do supervízie a po vzájomnej dohode pokračujú v supervízií prípadu.
V prípade, že kandidát sa rozhodne ukončiť výcvik iba splnením podmienok platných pre SR, teda nie splnením medzinárodných podmienok skupinového psychoanalytického psychoterapeuta, môže supervíziu modifikovať nasledovne:
 • 80 supervíznych hodín individuálneho klienta. Klient chodí vo frekvencii min. 2x týždenne. Supervízne sedenia musia byť individuálne vo frekvencii 1x týždenne
 • 120 supervíznych hodín podľa vlastného výberu, t.j. supervízia skupiny, preferovane v supervíznej skupine alebo ďalších individuálnych klientov individuálne alebo v skupine.
 • Supervíziu môže kandidát začať po prvom roku individuálnej sebaskúsenosti (min. 50 hodín vo frekvencii min. 2x týždenne). Vstup do teoretického vzdelávania nie je povinný, avšak je odporučený.
 • Kandidát si vyberie supervízora, s ktorým absolvuje vstupné interview do supervízie a po vzájomnej dohode pokračujú v supervízií prípadu.
Po splnení všetkých ostatných podmienok bude kandidát s touto formou supervízie uznaný ako psychoanalytický orientovaný psychoterapeut a bude mať možnosť byť členom SSPAP, avšak nebude uznaným skupinovým psychoanalytickým terapeutom podľa medzinárodne uznaných kritérií. V budúcnosti je pre terapeuta možné si dorobiť chýbajúcu časť supervízie a zažiadať o certifikát skupinového psychoanalytického terapeuta, samozrejme pri splnení všetkých ostatných podmienok.
Prax
Klinická skúsenosť je daná pravidlami SIVP nasledovne:
 • prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia (3 roky) z toho najmenej 200 hodín v psychiatrickom zariadení  (podľa zoznamu SIVP)
 • praktikum psychoterapeutickej práce (600 hodín), aplikovanie psychoterapeutických metód pod supervíziou certifikovaného psychoterapeuta.
 
 
Ukončenie výcviku
 • Kandidát musí kazuisticky spracovať jednu supervidovanú skupinu, minimálne 20 normostrán podľa vopred určených kritérií SSPAP
 • V prípade, že sa kandidát rozhodne ukončiť výcvik ako psychoanalyticky orientovaný terapeut, t.j. nie skupinový psychoanalytický terapeut, môže sa rozhodnúť, či spracuje kazuistiku skupinu alebo individuálneho klienta. Svoje rozhodnutie musí ale vopred oznámiť.
 • Musí absolvovať ústnu skúšku – poplatok 100 Eur pre SIVP a 100 Eur pre SSPAP
  1 otázka zo SIVP teórie a 2 otázky zo SSPAP teórie
Cena výcviku
Do ceny nie sú zahrnuté poplatky, ktoré si kandidát hradí mimo nákladov v SSPAP, tj. SIVP vstupný poplatok, teória SIVP, poplatok za záverečnú skúšku SIVP, náklady spojené s praxou, ubytovanie a cestovné náklady.
Platby sa realizujú polročne, vždy pred uskutočnením výcvikových blokov.
 • Úvodné interview = 30 Eur
 • Sebaskúsenosť = 4500 Eur (trvanie 4 roky)
 • Teória plus náklady na SSPAP semináre (60 hodín) = 800 Eur
 • Supervízia = cca 2500 Eur (kandidáti si riešia sami)
 • Záverečná skúška = 100 Eur
 

Prílohy

  DOC (57 kB)