ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii


Na základe mnohých kontrolovaných štúdií je kognitívne behaviorálna psychoterapia v súčasnosti považovaná za najefektívnejšiu metódu pri liečbe úzkostných porúch, depresií, obsedantno-kompulzívnej poruchy, posttraumatickej stresovej poruchy, somatoformných porúch, porúch spánku, sexuálnych dysfunkcií, porúch osobnosti a ako súčasť komplexného programu liečby a rehabilitácie sa uplatňuje aj pri liečbe psychotických porúch, organických postihnutí mozgu a celej rady telesných ochorení. Je možné ju využiť v ambulantných podmienkach aj pri hospitalizácii, formou individuálnej, skupinovej, párovej aj rodinnej terapie. V poslednej dobe sa tiež KBT výrazne zameriava na prácu s emóciami prostredníctvom mindfulness prístupu a prácu s ranými maladaptívnymi schémami.

KBT charakterizujú tieto základné črty:
- obvykle je relatívne krátka, od začiatku časovo obmedzená;
- je štruktúrovaná a vyznačuje sa väčšou aktivitou terapeutov ako v iných PT smeroch;
- vzťah medzi terapeutom a klientom je vzťahom vzájomnej spolupráce;
- vychádza z ucelenej teórie vzniku a udržiavania psychických porúch, opiera sa o poznatky teórie učenia a kognitívnej psychológie;
- zameriava sa na riešenie súčasných problémov, ktoré sú konkrétne a ohraničené;
- používané terapeutické postupy sú prostriedkom na dosiahnutie konkrétneho cieľa, na ktorom sa klient s terapeutom dopredu dohodli;
- zameriava sa na konkrétne zmeny v živote;
- má vedecký základ;
- je edukatívna a jej konečným cieľom je samostatnosť klienta.

Výcvik v KBT
Vo výcviku v KBT, organizovanom pre profesionálov v oblasti zdravotníctva a poradenstva vychádza z princípov učenia experimentálnym spôsobom, ktorý podporuje samostatné myslenie, rozvoj znalostí a spôsobilostí u motivovaných účastníkov výcviku, ktorí preberú zodpovednosť za svoje učenie.

Výcvikový program pozostáva z prednášok a praktických cvičení, doplnených supervíznym vedením a ďalším rozvojom v klinickej praxi každého účastníka kurzu.

Cieľom výcviku je, aby účastníci dosiahli znalosti a skúsenosti potrebné k vykonávaniu kognitívne behaviorálnej psychoterapie v takej miere, aby mohli bezpečne, účinne a odborne liečiť svojich klientov.

Výcvik v KBT trvá 4 kalendárne roky. V priebehu každého kalendárneho roka sa uskutočnia dva 5 – dňové študijné bloky a jeden 4 - dňový zážitkový blok. Jeden 5 - dňový blok zodpovedá 50 výcvikovým hodinám, ktorých náplňou je teória, nácvik (zážitok na sebe) a supervízia (prezentácia kazustík). Jeden 4 – dňový blok zodpovedá 40 výcvikovým hodinám, tie sú orientované zážitkovo.

Program KBT výcviku bol vypracovaný pod supervíznym vedením KrishaNatha (lektor KBT, Londýn, Veľká Británia) podľa vzoru Britskej spoločnosti kognitívne behaviorálnej terapie a v spolupráci s Českou spoločnosťou kognitívne behaviorálnej terapie.

Metodickými vedúcimi inštitútu sú Prof. MUDr. JanPraško, CSc. a PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.

Vedúci inštitútu je PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.

Viac informácií na www.kbt.sk