SIVP akreditácia

06.07.2018
S radosťou oznamujem psychoterapeutickej obci, že Ministerstvo zdravotníctva SR priznalo Slovenskému inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii, ako vzdelávacej ustanovizni,právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v zdravotníckych povolaniach lekár, sestra, psychológ, logopéd a liečebný pedagóg    
     
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

Kópia Rozhodnutia o vydaní osvedčenia o akreditácii certifikovaného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia (ďalej len Rozhodnutie) je v okne Vzdelávanie SIVP, klik na certifikačné vzdelávanie.

Účinky osvedčenia o akreditácii nastávajú dňom  31.07.2017.

Pripomínam, že dokument, ktorý MZ SR posudzovalo, je nový Projekt certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti PSYCHOTERAPIA (december 2016). Jeho príprava bola tentoraz mimoriadne náročná.  Inštitúty, ktoré sú uvedené v Rozhodnutí (ďalej akreditované inštitúty), sú povinné postupovať vo vzdelávaní podľa tohto Projektu, ak je začiatok vzdelávania (zaradenie do certifikačnej prípravy) po tomto dátume.

V certifikovanom vzdelávaní ponechávame zavesený Projekt máj 2012 pre tých, ktorí boli do neho zaradení v čase platnosti Rozhodnutia z 26.6.2012 a nemajú  štúdium ešte ukončené.

Upravený je aj obsah materiálov v okne Vzdelávanie SIVP, čiastočne aj samotný obsah dokumentov, s cieľom urobiť ostrejšiu deliacu čiaru medzi certifikovaným a necertifikovaným vzdelávaním, aby záujemca našiel všetko potrebné vo svojom okne podľa toho, aký typ štúdia absolvuje. Pre istotu pripomínam, že  prestup z psychoterapeutického vzdelávania (necertifikovaného) do certifikovaného nie je možný a vzdelávanie začína dňom zaradenia a musí trvať najmenej štyri roky.
 
MUDr. Pavel Černák, PhD., 
predseda SIVP                                                                                                                                              
Bratislava 19.07.2017