Otvorenie akreditovaného programu psychoterapeutického vzdelávania v logoterapii a existenciálnej analýze.

Obrázok k udalosti: Otvorenie akreditovaného programu psychoterapeutického vzdelávania v logoterapii a existenciálnej analýze.
15.01.2018 - Bratislava
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) oznamuje, že v apríli 2018 otvára akreditovaný program psychoterapeutického vzdelávania v logoterapii a existenciálnej analýze. 
Vzdelávací program trvá min. 4 roky a svojím obsahom spĺňa kritériá certifikačného študijného programu
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. Program zabezpečujú certifikovaní lektori SILOE a je určený pre zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov (podľa požiadaviek, zverejnených na stránke SPS).
 
Garanti: PhDr. Marián Garbár, MUDr. Mária Krížová, PhD., doc. PhDr. Eva Naništová,CSc., doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
 
Rozsah výcviku: 1650 hodín
Teória a metodológia: 150 hodín (z toho 50 hod. SIVP)
Metodológia psychoterapeutickej metódy a experienciálny výcvik: 350 hodín
Individuálna psychoterapia: 150 hodín
Supervízia: 200 hodín
Praktikum psychoterapeutickej práce: 600 hodín
Prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia (akreditované psychiatrické zariadenie): 200 hodín
 
Moduly: v každom roku vzdelávania účastníci absolvujú dva 3-dňové a dva 5-dňové moduly.
Prvé stretnutie je plánované v apríli 2018 v Bratislave.
Podanie prihlášky: vyplnenú Prihlášku zašlite mailom alebo poštou na adresu SILOE.
K prihláške doložte Životopis, Motivačný list a kópiu diplomu o ukončení VŠ štúdia. 
 
Termín podania prihlášky do 15.01.2018.
 
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného rozhovoru v sobotu 27. 01. 2018 od 9.00 hod. v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava. 
Písomná informácia o zaradení do výcviku bude zaslaná do 10. marca 2018.
 
Náklady na vzdelávanie: kurzovné za jednu výcvikovú hodinu = 4,0 Euro. 
Náklady na ubytovanie, stravu a cestovné si hradí každý účastník samostatne.
 
Adresa na zasielanie prihlášok:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE), Čerešňová 5, 811 04 Bratislava
E-mail: institut.logoterapia@gmail.com;
Doplňujúce informácie: www.logoterapia.sk; mobil: 0918 588 912 

Prílohy

  PDF (15 kB)